Verslagen

 

Verslag van de veiling van 28-11-2023

De laatste activiteit als bestuurslid voor Gerard Geelen. De voorzitter bedankt hem alvast voor zijn enorme inzet gedurende de voorgaande decennia. Later zullen wij gepast afscheid nemen.

Maar liefst 91 kavels vonden een nieuwe eigenaar op onze grote herfstveiling van afgelopen dinsdag.

En dat je nog iets leuks kan kopen blijkt dat van de Dienstzegels D16-D19 die als kavel te koop stonden de D17af retouche er in was geslopen en van de andere drie er ook nog de D19a bij was. Koopje voor de nieuwe bezitter. En een motivatie om volgende keer ook aanwezig te zijn. Ook de inzenders van de kavels verdienen meer publiek. Er gaat heel wat werk aan vooraf om de tafels vol te leggen met 600 kavels.

De omzet bedroeg  €408.30. De club vaart er wel bij.

Kom volgende keer ook op koopjesjacht!

 

 

cVerslag van de jaarvergadering

28-3-2023

Verslag van de  Algemene Ledenvergadering van de Philatelistenvereniging Echt over het jaar 2022, gehouden op 28 maart  2023.

 

1. Opening en welkom

De voorzitter, Will Cuypers, opent de vergadering. Aanwezig zijn 23 leden en 4 partners. Er zijn 7 afmeldingen waaronder bestuurslid Gerard Geelen i.v.m. mantelzorg. De toename van het aantal leden is verbazend. De PVE is een gezonde vereniging en dat is een uitzondering in de postzegelwereld.

 

2. Mededelingen door de voorzitter:

Thei Cremers is opgenomen in het ziekenhuis en zal waarschijnlijk niet meer thuis komen. De echtgenote van Broer van Wegberg is ernstig ziek.

Met de bus naar Essen voor €5.00? Daarvoor is in de zaal geen interesse. Wie wel nog mee wil moet dit per omgaande melden bij de secretaris.

Over de fusie tussen SVF en KNBF is het laatste woord nog niet gesproken. Hoe loopt dit af?

 

3. Notulen vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

 

4. Huldiging jubilaris

Theo Sligchers is niet aanwezig. Tijdens de vergadering arriveert zijn moeder met de mededeling dat Theo ziek is. Zij neemt het cadeau en de schriftelijke toespraak van de voorzitter mee naar huis.

 

5. Jaarverslag van de secretaris over 2022

De secretaris leest het jaarverslag voor. (zie beneden)

 

6. Jaarverslag van de penningmeester over 2020

De penningmeester leest het verslag voor.

Inkomsten: €3154,- Uitgaven: €2517,-.Er is sprake van een kleine winst: €637,-

De begroting over 2023 laat echter een verlies zien mede door de flink gestegen bankkosten.  De vereniging heeft twee bankrekeningen. De penningmeester schat het verlies over 2023 op €1000,-. De winst op de nieuwtjesdienst bedroeg €1152,-.

De reserveringen zijn tenietgedaan.

 

7. Jaarverslag rondzendverkeer

Peter Cornips doet verslag van zijn activiteiten betreffende de rondzending. De vereniging heeft aan provisie €347,57 ontvangen. De vergadering bedankt Peter met applaus voor het vele werk dat het in stand houden van de rondzending hem kost.

 

8. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Rob Vossen en Broer van Wegberg

Broer van Wegberg is wegens omstandigheden afwezig. Hij heeft via email aan de secretaris medegedeeld dat de bescheiden in orde zijn. Rob Vossen bevestigt dit feit in de vergadering: de commissie heeft alle bescheiden in orde bevonden.

 

9. De vergadering verleent decharge

De penningmeester wordt met applaus bedankt.

Benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie. De heren Broer van Wegberg en Huub Schmitz voeren in 2024 de controle over de financiën van 2023 uit. Als reserve voor Broer van Wegberg, omdat hij afwezig is, is Ton van Wegberg benoemd.

 

10. Bestuursverkiezing

 Aftredend is Gerard Geelen en Lei Dycks. Beiden zijn herkozen.

 

11. Verhogen contributie

Al tijdens de vergadering is dit agendapunt ter sprake gekomen. De voorzitter stelt voor de contributie in 2024 te verhogen met €2,50. Na een discussie stelt de vergadering dat de financiële toestand van de vereniging een verhoging niet rechtvaardigt.

Wel  wordt er een nieuw soort lid toegevoegd nl. gastlid met deelname aan het rondzendverkeer. Aangezien een aanmelding bij de SVF, vanwege de verzekering, noodzakelijk is, bedraagt de contributie voor dit soort lid €19.00 per jaar. De vergadering is akkoord en vraagt of dit ook voor bestaande leden mogelijk is. Dat kan, maar vindt de SVF niet wenselijk i.v.m. de dan mogelijke stijging van de productiekosten van het maandblad. Wie desondanks geïnteresseerd is, kan zich melden bij de secretaris.

 

12. Verloting tijdens de vergadering

Er zijn 1000 loten verkocht. De vereniging vaart er wel bij.

 

13. Rondvraag en sluiting

De voorzitter bedankt Dhr. Stevens voor het contact met mevrouw Cremers. Daardoor werden wij op de hoogte gebracht van de toestand betreffende Thei Cremers.

Dhr. Stevens vraagt of de vereniging btw-plichtig is? Nee

De voorzitter bedankt Toos en Lei Dycks voor de catering en aankleding van de bijeenkomst.

 

Sittard, 31 maart  2023

Hub Bellen, secretaris.

 

Terugblik over het jaar 2022

Sittard, 1 januari 2023

De overheidsmaatregelen betreffende het bestrijden van de Covid-19 besmetting geven ons gedurende de eerste drie maanden van het jaar geen kans elkaar te ontmoeten. Noch de ruilzondagen, noch de ledenbijeenkomsten vinden doorgang. Te lang hebben wij ons niet gezien tijdens de corona-epidemie.

Op de bestuursvergadering van 23 maart wordt het besluit genomen het programma te starten met de ruilzondag van 10 april. De leden zijn er aan toe, gezien de drukte. Opvallend is dat de overige zes ruilzondagen, die er in 2022 volgen, ook goed worden bezocht.

Het programma wordt een beetje geschud, door de gemiste jaarvergadering van maart te  verplaatsen naar april. Herman Wijnen wordt officieel toegevoegd aan het bestuur.

Na de veiling van 24 mei ontmoet ons weer een lange postzegelloze periode: de zomerstop.

Op 19 augustus ontmoeten wij ons, bij de start van de tweede periode, tijdens een drukbezocht buffet te Stevensweert.

Het bestuur stelt het overige jaarprogramma vast op de bestuursvergadering van 25 augustus. Het besluit om de voorraad zegels van de vereniging drastisch te verkleinen, wordt hier ook genomen. De geplande quiz van 27 september is daarom vervangen door een veiling van stockboeken die, onder andere, uit de voormalige jeugdhoek komen. Veilingen zijn, gezien het aantal aanwezigen en het aantal verkochte kavels, gewild. Ook de volgende van 22 november. Wat hier door de leden wordt gekocht, vindt een plaats in het gratis stockboek dat hij of zij tijdens dit contributievrije jaar ontvangt.

Na de lezing van 25 oktober door de voorzitter, weten wij alles over de Engelse Machin-zegels.

Ligt het aan de bonussen, die het bestuur in 2022 uitdeelt, dat het ledenaantal uitbreidt van 49  naar maar liefst 55 leden? Dat is een in postzegelland ongekende stijging van 12 procent. Mondelinge reclame is de beste reclame en daarom roept het bestuur de leden op vooral hun mond niet te houden.

Wij sluiten het jaar af met de traditionele Kerstviering of, voor de insiders, is de verwisselde jas het laatste item dat ons naar 2023 leidt?.

Lang leve de PVE!

Hub Bellen, secretaris.

 

 

Stockboekenveiling 28-2-2023

Ongeveer 20 leden bekeken geanimeerd de 75 te koop aangeboden stockboeken met inhoud.

Ze zijn afkomstig uit een grote stock boeken, die bij Gerard staan. Vandaag zijn er veel boeken bij, die ooit in Pey bij iemand opgekocht zijn; deze man kocht de inboedel van huizen op en hij had een 6-tal grote dozen met boeken staan. Meer dan de helft van de boeken werd verkocht en het leverde de club een aardig centje op.

 

Lezing 24-1-2023

Twintig leden luisterden en keken op 24 januari naar de lezing met als thema “Gelukkig Nieuwjaar of een gelukkig nieuw jaar”. 60 afbeeldingen van postzegels passeerden de revue en Hub Bellen voorzag de avond van commentaar. Deze lezing was helemaal door Hub zelf in elkaar gezet. Een drankje op het nieuwe jaar en een kleine veiling sloot de avond af.

 

Kerstavond 20 december 2022

48 deelnemers werden geteld bij onze kerstbijeenkomst op 20 december 2022. Vlaai in verschillende smaken, kerstbrood en allerlei chocoladewerk stonden gereed bij koffie of thee. Enkele rondes kienen en een geweldige loterij hielden de stemming erin. Wij hebben ons fantastisch vermaakt en hopen volgend jaar op de Paasbijeenkomst nog meer leden met hun partner te verwelkomen.

 

 

Veiling 22 november 2022

19 aanwezigen bij onze clubveiling van 22 november 2022, bekeken aandachtig de meer dan 400 kavels die op de tafels waren uitgespreid. Na anderhalf uur waren bijna 25% van alle items van eigenaar gewisseld. Een prima resultaat met ook een goede opbrengst voor de verenigingskas. Blijde gezichten bij kopers en verkopers.

 

 

Lezing 25 oktober

15 toehoorders luisterden aandachtig naar de geheimen van de Machin-zegels, die door de voorzitter uit de doeken gedaan werden. Alle variëteiten kwamen aan bod: kleur, tanding, waarde in shilling, Wales en andere delen van het Verenigd Koninkrijk, dikke en dunne cijfers…. Zowat 2300 verschillende zegels zijn er van dit type uitgegeven.

Wie er niet was heeft iets gemist. Kennis van Machin-zegels en gezelligheid.

De avond werd afgesloten met een kleine veiling en een nazit.

Veiling 27 september 2022

21 Leden waren aanwezig op de eerste veiling van materiaal uit de eigen clubgelederen. 75 Kavels met een divers aanbod van stockboeken, FDC’s, mapjes, enveloppen en meer stonden op de lijst. Veel afkomstig uit de uit vroeger jaren bekende “jeugdhoek”. Onlangs heeft het bestuur besloten een en ander op te ruimen en de eerste keus behoort natuurlijk aan de leden. Het aanbod was divers en de prijs was goed; dus werd er goed gekocht. Meer dan de helft van de kavels ging naar een andere eigenaar en de verenigingskas werd gevuld. Volgende keer wordt een andere kast aangepakt.

Diner In ’t Brookx 19 augustus 2022

 

Een smakelijke start, na de vakantieperiode, voor de leden van de PVE en hun partners.

Er stond nog een programmapunt open toen de coronaperikelen ervoor

zorgden dat wij even een pas op de plaats moesten maken.

Belofte maakt schuld en die schuld werd vanavond ingelost.

De voorzitter heette iedereen welkom en was verheugd dat

alle vijftig personen die waren aangemeld daadwerkelijk ook

aanwezig waren.

Soep vooraf, gevolgd door  een zeer gevarieerd buffet, zorgde ervoor dat iedereen ruimschoots aan zijn trekken kwam. Vis, kip-, rund- en varkensvlees waren, met elk een bijbehorende saus, vertegenwoordigd. Broccoli, witlof en smakelijke salades vulden de borden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dessertbuffet ging alle vormen van bescheidenheid te boven. Hier kon iedereen wel iets vinden wat van zijn gading was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind wenste de voorzitter iedereen behouden thuiskomst, voordat hij uitsprak dat er volgend jaar misschien een herhaling zou kunnen plaatsvinden. Wij verheugen ons er op!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 april 2022 

Verslag van de jaarvergadering van de PVE gehouden op dinsdag 26 april 2022 in het Buurthuis Sint Joris te Echt.

Aanwezig 21 leden waarvan 4 met partner.

Afwezig 28 leden waarvan 8 met afmelding.

 

1.      Opening en welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Hij vindt het jammer dat er maar 2 bestuursleden aanwezig kunnen zijn.

De reden hiervan is dat er 2 bestuursleden wegens ziekte van henzelf of een naaste niet aanwezig kunnen zijn.

Omdat de jaarvergadering is verplaatst naar een andere datum, en Peter al een vakantie voor de huidige datum had geboekt, kan ook hij helaas niet aanwezig zijn.

 

2.      Mededelingen van de voorzitter.

In december 2021 bereikte ons het bericht dat ons gewaardeerde (bestuurs)lid Frank Cals door een noodlottig ongeval om het leven was gekomen.

De voorzitter geeft in enkele woorden weer wie en hoe Frank was.

Hij vraagt de vergadering een moment van stilte ter nagedachtenis aan Frank.

We zullen hem missen.

Er zijn een aantal afmeldingen voor deze vergadering.

In verband met de afwezigheid van Gerard komt agendapunt 12, verloting tijdens de vergadering te vervallen. Maar daarvoor komt iets anders terug.

 

3.      Notulen vorige jaarvergaderingen.

Notulen jaarvergadering 2019; geen opmerkingen; vastgesteld.

Notulen jaarvergadering 2020; geen opmerkingen; vastgesteld.

Met dank aan de secretaris.

 

4.      Huldiging jubilarissen.

3 maal 25 jaar lid; te weten de heren Minkenberg (afgemeld), Voets (afgemeld) en Herman Wijnen. Will geeft op zijn kenmerkende wijze een beschrijving van Herman als filatelist.

Tweemaal 40 jaar; de heren Royackers (niet aanwezig) en Broer van Wegberg.

Ook Broer wordt door Will bedankt voor zijn 40 jarig lidmaatschap. 

Dhr. Brentjens, liefst 50 jaar lid, wordt door Will in het zonnetje gezet.

We worden deelgenoot van het feit dat de heer Brentjens zijn hobby beoefend in zijn tuinhuis. Alle jubilarissen ontvangen een mooi stockboek.

 

 

Hierna is er een korte pauze.

 

5.      Jaarverslag van de secretaris over 2021.

In verband met de afwezigheid van de secretaris leest de voorzitter het jaarverslag voor.

Kort maar krachtig! Complimenten aan de secretaris voor het jaarverslag.

 

6.      Jaarverslag van de penningmeester over 2021.

Zowel de resultaatrekening als de balans worden besproken en toegelicht.

Het jaar 2021 wordt afgesloten met een verlies van € 605,40.

 

7.      Jaarverslag Rondzendverkeer.

Omdat Peter afwezig is, leest Will het door Peter opgestelde verslag voor.

Will memoreert het vele werk dat Peter verzet met het rondzendverkeer. Zeker in de coronatijd een welkome bron van afwisseling. Door het grote aantal deelnemers (24)aan het rondzendverkeer ook een leuke bron van inkomsten voor de vereniging.

 

8.      Verslag van de kascontrolecommissie.

Deze bestond uit de heren Wijnen en Vossen.

Herman Wijnen doet verslag. De commissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid. Aldus geschied.

 

9.      Nieuw lid kascontrole.

In verband met aftreden van Herman wordt gevraagd wie zich kandidaat wil stellen als nieuw lid voor de kascontrolecommissie.

Broer van Wegberg stelt zich kandidaat om dit de komende 2 jaar te gaan doen.

Hierna wederom een korte pauze met een rondje van de vereniging.

 

10.    Bestuursverkiezing.

Will is aftredend. Op de agenda is abusievelijk niet vermeld dat hij zich herkiesbaar stelt; dus bij dezen stelt Will zich herkiesbaar. Verder is verkiesbaar Herman Wijnen als bestuurslid.

Beide heren worden met algehele stemmen gekozen.

Er blijft, in verband met overlijden Frank Cals, nog steeds een vacature voor een bestuurslid. De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich te beraden om toe te treden tot het bestuur.

 

11. Nieuw Huishoudelijk Reglement.

Naar aanleiding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is een aanpassing van het huishoudelijk reglement vereist. Daarom is een nieuw Huishoudelijk Reglement samengesteld door Peter Cornips en Hub Bellen. Dit nieuwe huishoudelijk reglement kan pas in werking treden na vaststelling in een algemene vergadering.

Vanuit de vergadering komt de opmerking dat het huishoudelijk reglement een aanvulling is op de statuten. Dit dient vermeld te worden!

Na deze aanpassing gaat de vergadering akkoord en wordt het nieuwe huishoudelijk reglement vastgesteld.

 

12.    In plaats van verloting.

In verband met het jubileum 60 jaar Loep ontvangt ieder lid een prachtig stockboek.

De aanwezige leden krijgen dit stockboek door de voorzitter overhandigd.

De andere leden zullen het stockboek in de komende weken ontvangen.

 

13.    Rondvraag.

Iedereen is blij verrast met het mooie stockboek.

Wil maakt nog wat reclame voor de komende veiling met meer dan 700 kavels!

Verder kondigt hij nog aan dat er een veiling staat aan te komen van de voorraadboeken van de vereniging.

Tenslotte bedankt hij Toos en Lei voor het wederom keurig verzorgen van de vlaai en de versnaperingen. Daarna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen goed thuis.

 

Koningsbosch, 7 mei 2022; Lei Dycks notulist.

 

22 september 2020

Lezing met het thema 75 jaar bevrijding.

Dit was de eerste clubavond sinds 28 januari. Tegenover een 14-koppig publiek presenteerde de voorzitter de lezing “75 jaar bevrijding”. Misschien waren sommigen nog, vanwege het coronavirus, een beetje te voorzichtig om naar de clubavond te komen, maar de tafelschikking zorgde voor genoeg ruimte tussen de aanwezigen. Volgende keer bij de jaarvergadering verwachten wij meer aanwezigen omdat dan ook de partners zijn uitgenodigd.

Een kleine veiling sloot de avond af.

 

28 januari 2020 Quiz.

Korte dagen, korte avonden. De quiz past zich hieraan aan. Er waren niet veel aanwezigen maar met een hoog kennisniveau. De antwoorden op de vragen kwamen snel waardoor de quiz rap verliep. Wij hadden het leuk, het was gezellig en leerrijk.

 

 Verslag ven de kerstavond van 17 dec 2019

De traditionele kerstbijeenkomst van onze vereniging mag wederom zeer geslaagd genoemd worden. Maar liefst 42 personen laten zich de door Lei en Toos Dycks gesponsorde lekkernijen goed smaken. De koffie is warm en zwart, de prijzen voor de bingoronde vliegen eruit en de loterij brengt nog een flinke duit in de verenigingskas. De voorzitter kijkt terug op ons jubileumjaar dat meer dan voorspoedig blijkt te zijn verlopen. Een woord van dank aan allen die er dit jaar de schouders onder hebben gezet.­

 

Verslag van de ledenbijeenkomst van 26 november 2019

Op deze avond waren ruim 20 personen aanwezig. De hele avond werd gevuld door een veiling van maar liefst 600 kavels. Er werd dan ook volop geboden en 1/3 van de kavels werd verkocht. De omzet bedroeg bijna € 400,-. Er was dan ook voor elk wat wils te vinden op deze veiling. Werkelijk de meest uiteenlopen thema's of landen werden aangeboden en verkocht want er zijn altijd mensen op zoek naar een thema. Zo was Kerst erg gewild, maar ook vissen en andere thema's. 

 

Verslag van de ledenbijeenkomst van 22 oktober 2019

De verschillende soorten perforatie oftewel tanding was het onderwerp van de presentatie die door Gerard werd verzorgd.

De 15 aanwezigen zijn aangenaam bezig gehouden door allereerst het vergaren van kennis en daarna het praktisch oefenen in het zoeken naar de juiste tanding met de door Gerard beschikbaar gestelde tandingmeter. Deze mocht als presentje mee naar huis worden genomen. Gerard neemt een applaus mee  als dank voor de uitleg en diapresentatie.

De voorzitter presenteerde vervolgens onze website en hij liet vooral de foto's van ons uitstapje op 2 juni zien.

Verder deelt de voorzitter nog mee dat de ledenwerfactie al succes heeft opgeleverd, maar het vijftigste lid is nog niet bereikt. Volgende keer is er een grote veiling waarop inkopen voor de feestdagen kunnen worden gedaan.

 

Verslag van de ledenbijeenkomst van 24 september 2019

De eerste avondbijeenkomst na de vakantie was een gezellige quizronde. De harde kern van onze vereniging was weer present en strijdlustig. Twee groepen streden om de punten en het bleef tot de laatste vraag spannend. De 20 aanwezigen weten nu wat een cryptozegel is. Een consumptie was wel verdiend aan het eind van de competitie. Will en Gerard zijn bedankt voor hun moeite om weer een gezellige ronde te presenteren.

uur u uit de volgende bijeenkomst aanwezig te zijn, iers er len vreugd.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2019

1. Opening en welkom

Voorafgaand aan de vergadering wordt eenieder getrakteerd op vlaai en lekkers, weer door Lei en Toos Dycks op voortreffelijke wijze verzorgd.

2. Notulen vorige jaarvergadering

Geen opmerkingen

3. Mededelingen van de voorzitter

Goede reacties op ons buffet dat gehouden werd in ’t Brookx; afmelding van dhr. Serier en dhr. Claessen.

4. Jaarverslag van de secretaris over 2018

De secretaris memoreert de gebeurtenissen van 2018

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2018

De financiële situatie ziet er goed uit. De inkomsten dekken bijna geheel de uitgaven. Er is een klein verlies. De voorzitter merkt op dat vooral de bankkosten de pan uitrijzen. De heer Van den Engel noemt de naam van een alternatief voor de Rabobank. Deze bank zat ook bij het bestuur al in het vizier.

6. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Herman Wijnen en Rob Vossen

De controle heeft naar alle tevredenheid plaatsgevonden. Dank aan de penningmeester en aan de commissie. De vergadering verleent decharge.

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Rob Vossen en Hub Schmitz bemannen de nieuwe kascontrolecommissie.

Pauze

8. Bestuursverkiezing

Aftredend is Will Cuypers en Frank Cals. Beiden zijn herkozen.

9. Verloting tijdens de vergadering

10. Rondvraag en sluiting

De voorzitter geeft aandacht aan de rest van ons programma van 2019.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Opgemaakt te Sittard d.d. 28 maart 2019.   Hub Bellen, secretaris.

 

Verslag over het jaar 2018 van de Philatelistenvereniging Echt

Op 1 januari start onze vereniging, in het 59ste jaar van haar bestaan, met 44 leden.

Op 14 januari 2018 vindt  de eerste activiteit, de ruilbeurs, plaats in ons verenigingslokaal te Echt. De animo voor de ruilbeurs is niet overweldigend, maar blijft toch op een constant bezoekersniveau. Gezien de ontwikkelingen in de wereld van  het verzamelen van postzegels, is het bereiken van een aantal bezoekers zoals dat decennia geleden gebruikelijk was, voor ons een wens, maar ook een utopie. Ruilbeurzen van de PVE zijn er in het eerste halfjaar ook nog op 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni. Na de zomerstop wordt er geruild op 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.

Op de nieuwjaarsborrel van 23 januari wenst de voorzitter de leden een goed filatelistisch jaar toe. De aansluitende quiz wordt, gezien het enthousiasme waarmee de aanwezigen strijden voor de eer, zeer gewaardeerd. Een quiz vult ook het programma van 25 september. Het ontlokt de organisator  de opmerking dat hij de 17 aanwezigen erg rumoerig vindt hetgeen door de secretaris wordt verwoord als enthousiast en strijdlustig. Een wederom zeer geslaagde en gezellige avond waarvoor dank wordt uitgesproken aan de organisatoren Will en Gerard.

De lezing van 27 februari  over boekdrukkunst wordt door slechts 11 personen bezocht. Oorzaak is wellicht het slechte weer, het vriest fors. De voorzitter wijst de leden op de geboorte van onze site: www.PVEcht.nl .

Ook op 4 oktober is de lezing niet druk bezocht. Buiten is het 18  graden, binnen weet de aankondiging “Antarctica” de bezoekers, in eerste opzet, niet enthousiast te krijgen om naar het buurthuis te komen. Echter met een warm gevoel van binnen keert eenieder die ter plaatse was naar huis.

Het bestuur vergadert in 2018 drie keer: op 15 februari, 24 mei en 11 oktober. Onder andere de jaarvergadering van 27 maart is een van de oorzaken hiervan. Deze wordt bezocht door 33 personen, waaronder 25 leden. De voorzitter huldigt de jubilarissen, de heren Jennen, Van Wegberg, IJzendoorn en, het door ziekte afwezige lid, de heer Geelen. Er wordt afscheid genomen van de heer Vossen als secretaris en de heer Bellen is als zodanig door de vergadering gekozen en benoemd. Ook ter vergadering is er een werkgroep 60 jaar PVE samengesteld. Deze werkgroep, bestaande uit de heren Cuijpers, Wijnen, Cornips en Bellen, vergadert in 2018 drie keer en stelt een programma op waaraan leden en partners in 2019 kunnen deelnemen.

Op 24 april worden circa 500 kavels op de eerste verenigingsveiling  van het jaar onder de hamer gebracht. Eenzelfde evenement is er op 27 november waar ruim elf procent van de aangeboden kavels een nieuwe eigenaar vindt.

De clubavond van dinsdag 22 mei wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen door de lezing van Piet Evers met als thema: Albumbladen maken op de PC. De presentatie en aansluitende demonstratie oogsten veel lof uit de zaal.

De kerstbijeenkomst van 18 december vieren wij met 45 personen. De avond is  prima verzorgd: een velletje postzegels, aangeboden ter gelegenheid van de opening van het jubileumjaar, vlaai en kerstbrood traditioneel door Lei en echtgenote,  een aantal rondes kienen en ter afsluiting de verloting, Wij gaan voldaan naar huis, sommigen met hulp bij het dragen, wetende dat het jaar 2019 een mijlpaal wordt in de geschiedenis van onze Philatelistenvereniging Echt. Een toekomst die wij tegemoet treden met 47 leden. Dat is een stijging van 6,82% ten opzichte van 1 januari. Wie doet het ons na?

Aldus opgemaakt, met de wens dat uw verzameling nooit compleet mag worden, op 31 december 2018 te Sittard.

Hub Bellen, secretaris